Oblicz swoje BMI / BMR Powyżej 685.64 zł prezent od nas
cinska sport

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego herbaprodukt.pl

I.

Przepisy wstępne

1. Przedsiębiorcą prowadzącym sklep internetowy www.herbaprodukt.pl jest Mgr. Ing. Gardiančík Tomáš, z siedzibą w Ostrava Petřkovice, Šilheřovická 558, 725 29, zarejestrowany w Republice Czeskiej pod numerem ID 61966878. Identyfikator podatkowy przedsiębiorcy to CZ 7512265420.

2. Kontakt ze sklepem internetowym jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: info@herbaprodukt.pl lub telefonicznie +420596131448 i +420602712525.

3. Towar można bezpłatnie odebrać w Ostrawie-Petřkovicach. W tym miejscu kupujący ma także możliwość dokładnego sprawdzenia statusu zamówionego towaru.

II.

Umowa sprzedaży

1. Umieszczenie konkretnego produktu na stronie internetowej sklepu internetowego wraz z podaniem cen nie stanowi oferty sprzedaży, a jedynie zaproszenie kupujących do złożenia oferty.

2. Oferta złożona w formie elektronicznej jest wiążąca dla kupującego, jeżeli Sklep internetowy od razut potwierdzi jej przyjęcie.

3. Sklep internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia wygenerowanego automatycznie przez e-mail, które zostanie wysłane do kupującego. Raport zawiera projekt umowy sprzedaży, w szczególności: numer zamówienia, datę zamówienia, dane klienta, nazwę towaru, łączną cenę, formę płatności, miejsce i sposób dostawy oraz koszty dostawy.

4. Sklep internetowy daje kupującemu możliwość poprawienia błędów w zamówieniu, zmianię zamówienia lub anulowanie go do momentu zawarcia umowy sprzedaży. Jeśli proponowana treść umowy zakupu nie jest zgodna z zamówieniem kupującego, kupujący powinien powiadomić sklep internetowy o wszelkich stwierdzonych rozbieżnościach. Sklep internetowy wyśle kupującemu pokwitowanie, aby zaakceptować zmianę lub anulowanie zamówienia.

5. Sklep internetowy potwierdza kupującemu e-mailem odesłanie przesyłki. W chwili, gdy kupujący otrzyma tę wiadomość, umowa sprzedaży zostanie zawarta.

6. Treść umów sprzedaży jest zawsze rejestrowana, zabezpieczana - archiwizowana - i przechowywana przez 5 lat, w formie elektronicznej w systemie informatycznym sklepu internetowego. Treść umowy sprzedaży jest dostępna dla kupującego w e-mailu, którym sklep internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia.

7. Umowy sprzedaży zawierane są w języku polskim.

III.

Zapłata za towary

1. Ceny towarów podane na stronie sklepu internetowego są cenami brutto i zawierają cło, podatki - w tym VAT.

2. Sklep internetowy oferuje kupującym następujące formy płatności:

· płatność gotówką - dotyczy zamówień odbieranych przez kupującego w Ostrawie-Petřkovicach.

· płatność za pobraniem - dotyczy dostawy realizowanej przez przewoźników. Wybierając tą metodę kupujący obciążany jest dodatkowo zryczałtowanym kosztem pobrania.

· płatność przelewem tradycyjnym - kupujący zleca wykonanie przelewu bezpośrednio na numer rachunku bankowego herbaprodukt.pl. Kupujący obowiązany jest dokonać płatności w terminie 3 dni od otrzymania potwierdzenia zamówienia wysłanego do kupującego przez sklep internetowy (regulamin pkt II.3,4.). Akceptacja płatności jest warunkiem koniecznym do zawarcia umowy sprzedaży w tym przypadku.

3. Kupujący zobowiązuje się do przyjmowania faktur VAT w formie elektronicznej - jako pliki pdf - na adres e-mail podany w zamówieniu.

IV.

Dostawa towarów

1. Naszym klientom oferujemy następujące metody dostawy:

· odbiór osobisty w Ostrawie-Petřkovicach.

· odbiór osobisty w miejscach oznaczonych Przesylkownia (przesylkownia.pl)

· przesyłka kurierska (Poczta Polska, DPD)

2. Koszty dostarczenia towaru całkowicie pokrywa kupujący. Szczegółowe koszty i terminy dostaw są uzależnione od wagi i wielkości przesyłki oraz wybranego sposobu dostawy i są podane dla każdego produktu na stronie sklepu internetowego oraz na stronie https://www.herbaprodukt.pl/informace/doprava-a-platba/10.

3. Dostawy są realizowane wyłącznie na terytorium Polski, zgodnie z warunkami działalności prowadzonej przez poszczególnych kurierów.

4. W przypadku wyraźnego uszkodzenia przesyłki w momencie przejęcia, Kupujący jest odpowiedzialny za uzyskanie od przewoźnika potwierdzenia dot. stanu przesyłki i okoliczności powstania szkody. Kupujący ma również prawo odmówić przyjęcia takiej przesyłki.

5. Jeżeli po wydaniu przesyłki stwierdzono ubytek lub uszkodzenie przesyłki, którego nie można było stwierdzić przy odbiorze, Kupujący w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki jest obowiązany zawiadomić o tym dostawcę.

V.

Odstąpienie od umowy

1. Kupujący-konsument, który zawarł umowę sprzedaży ze sklepem internetowym, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy (wyjątek stanowią koszty, o których mowa w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).

2. Możliwość odstąpienia wygasa po upływie 14 dni od daty przyjęcia przesyłki przez kupującego-konsumenta.

3. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, kupujący-konsument musi poinformować sklep internetowy o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży, składając oświadczenie np. w liście wysłanym pocztą na adres e-sklepu lub w e-mailu na adres info@herbaprodukt.pl.

4. Kupujący-konsument ma obowiązek zwrócić towar na adres, z którego został wysłany, w ciągu 14 dni od dnia, w którym poinformował sklep internetowy o odstąpieniu.

5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, sklep internetowy zwróci kupującemu - konsumentowi wszystkie dokonane płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych wynikających ze sposobu dostawy wybranego przez kupującego-konsumenta, który różni się od najtańszego sposobu dostawy oferowanego przez sklep internetowy), nie później niż w ciągu 14 dni od daty wykonania prawa do odstąpienia.

6. Sklep internetowy może opóźnić płatność do momentu otrzymania towaru.

7. Zwrot zostanie dokonany przy użyciu tych samych form płatności, które zostały wybrane przez kupującego-konsumenta w pierwotnej transakcji, jeśli kupujący-konsument wyraźnie nie udzielił zgody na inne rozwiązanie. Kupujący-konsument w żadnym wypadku nie będzie ponosił żadnych opłat w związku z danym zwrotem.

8. W przypadku odstąpienia od umowy kupna, kupujący-konsument ponosi bezpośredni koszt zwrotu towaru i ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towarów wynikające z jego użytkowania.

9. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje kupującemu - konsumentowi w przypadku dostaw towarów w zamkniętym opakowaniu, które konsument wyjął z opakowania lub otworzył opakowanie i nie można ich zwrócić ze względów higienicznych.

VI.

Reklamacje

1. Sklep internetowy jest uprawniony do dostarczania towarów bez wad.

2. Kupujący mogą składać reklamacje dot. zakupionego towaru, jeśli ma wady. Reklamacje będą rozpatrywane przez sklep internetowy na warunkach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

3. Reklamacja może zostać złożona pisemnie na adres sklepu internetowego: Mgr. Ing. Gardiančík Tomáš, Šilheřovická 558, 725 29 Ostrava- Petřkovice, Česká republika lub przesłana w formie elektronicznej na następujący adres e-mail: info@herbaprodukt.pl.

4. Kupujący, który reklamuje wady produktu, jest zobowiązany do dostarczenia wadliwego towaru na adres sklepu internetowego.

VII.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Kupujący-konsument ma prawo korzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Należą do nich:

· Mediacje - przeprowadzane przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej (WIIH) i ich oddziały. Dokonuje się tego na wniosek kupującego-konsumenta lub z urzędu po wyczerpaniu drogi reklamacyjnej. Mediacja jest darmowa - z wyjątkiem wszelkich kosztów ekspertów. Mediacja jest dobrowolna, tj. musi być uzgodniona przez obie strony umowy.

· Stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy WIIH rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikające z umów sprzedaży produktów i świadczenia usług. Postępowanie jest bezpłatne, z wyjątkiem ewentualnych kosztów rzeczoznawców. Mają dobrowolny charakter tzn. na poddanie sprawy rozstrzygnięciu sądu polubownego muszą wyrazić zgodę obie strony umowy.

· Miejscy (powiatowi) rzecznicy konsumentów - mający siedziby w miejscowościach, w których znajdują się starostwa powiatowe lub urzędy miasta na prawach powiatu. Do ich zadań należy w szczególności zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów.

· Platforma ODR - punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, służący pozasądowemu rozstrzyganiu sporów konsumenckich dotyczących transakcji internetowych, umieszczony pod adresem internetowym: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.

2. Szczegółowe informacje na temat zasad dostępu do procedur pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, zostały umieszczone w witrynie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pod adresem internetowym http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

VIII.

Przepisy dotyczące świadczonych usług elektronicznych

1. W przypadku usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego, niniejszy regulamin stanowi regulamin w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Sklep internetowy zapewnia usługobiorcom regulamin bezpłatnie, przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w sposób umożliwiający odbiorcom usługi pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego używanego przez odbiorcę. Regulamin ten bez ograniczeń można pobierać ze strony internetowej www.herbaprodukt.pl jako plik w formacie html, zapisywać na nośniku pamięci lub drukować w formie papierowej bez ograniczeń.

3. Sklep internetowy świadczy usługi drogą elektroniczną w następujących formach i zakresach:

· zawieranie umów sprzedaży on-line - w zakresie towarów sprzedawanych przez sklep internetowy,

· przesyłanie wiadomości e-mail, w których sklep internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji, przebieg realizacji zamówienia, zwraca się o wystawienie opinii, komentarzy i ocen,

· dodawanie opinii, komentarzy i ocen kupujący może dodać opinię lub komentarz do swojej transakcji,

· newsletter zapisanie się do listy odbiorców jest dobrowolne.

4. W celu świadczenia usług w formie elektronicznej konieczne jest spełnienie określonych wymagań po stronie kupującego, w szczególności wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym wykorzystywanym przez firmę internetową, takich jak:

· połączenie internetowe,

· adres e-mail użytkownika,

· przeglądarka internetowa, która umożliwia przeglądanie dokumentów hipertekstowych (HTML) na ekranie urządzenia końcowego.

5. Dostarczanie nielegalnych treści odbiorcy jest zabronione.

6. Warunki i procedury zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną:

· w przypadku umowy sprzedaży on-line oraz umowy o świadczenie usługi przesyłania wiadomości e-mail, w których sklep internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, potwierdza wysłanie przesyłki do kupującego, przebieg realizacji zamówienia, zwraca się o wystawienie opinii, komentarzy i ocen - zostały określone w pkt II regulaminu,

· w odniesieniu do usługi dodawania opinii, komentarzy i ocen, zawarcie umowy nastąpi, gdy klient ją doda.

· w przypadku usługi Newsletter umowa zostaje zawarta, gdy odbiorca zostanie wpisany na listę odbiorców

7. Warunki rozwiązywania umów sprzedaży on-line określają wiążące przepisy prawa. W przypadku umowy o świadczenie usługi przesyłania wiadomości e-mail, w których sklep internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, potwierdza wysłanie przesyłki do kupującego, przyjęcie zamówienia do realizacji, przebieg realizacji zamówienia, zwraca się o wystawienie opinii, komentarzy i ocen, usługi newsletter” oraz usługi dodawania opinii, komentarzy i ocen, usługobiorca może w każdej chwili ze skutkiem natychmiastowym wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usługi drogą elektroniczną, wysyłając wiadomość e-mail do sklepu internetowego.

8. Sklep internetowy określa procedurę reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną:

· Odbiorcy usługi mają prawo wnosić reklamacje dotyczące problemów związanych z usługami świadczonymi drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego..

· Reklamacja może zostać wysłana na adres: info@herbaprodukt.pl lub wysłana w formie pisemnej na adres sklepu internetowego: Mgr. Ing. Gardiančík Tomáš, Šilheřovická 558, 725 29 Ostrava- Petřkovice, Česká republika.

· Reklamacja powinna zawierać opis odbiorcy oraz okoliczności uzasadniające jej złożenie.

· Sklep internetowy dołoży wszelkich starań, aby reklamacje zostały rozstrzygnięte bez zbędnej zwłoki.

· Sklep internetowy informuje odbiorcę o wyniku dochodzenia po jego przejrzeniu.

9. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Internet wiąże się z ryzykiem. Głównym zagrożeniem dla każdego użytkownika Internetu, w tym korzystającego z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość zainfekowania systemu teleinformatycznego różnymi rodzajami oprogramowania przeznaczonymi głównie do powodowania szkód, takich jak wirusy, robaki lub konie trojańskie. Aby uniknąć ryzyka związanego z tym zjawiskiem, ważne jest, aby użytkownik zabezpieczył sprzęt, którego używa do łączenia się z Internetem, programem antywirusowym i stale go aktualizował.

IX.

Ochrona danych osobowych

1. Zasady przetwarzania danych osobowych kupującego określone są w polityce prywatności opublikowanej na stronie https://www.herbaprodukt.pl/informace/ochrana-osobnich-udaju/33, co stanowi załącznik do regulaminu.

2. Zasady wykorzystywania plików cookies zostały określone na stronie internetowej https://www.herbaprodukt.pl/informace/informace-o-cookies/32, co stanowi załącznik do regulaminu.

3. Załączniki do regulaminu stanowią jego integralną część.

Herbaprodukt dlaczego?

Sklep internetowy HERBAPRODUKT.cz od 1997 roku zajmuje się sprzedażą produktów Herbalife i od 2009 roku sprzedażą produktów Tianshi.

W naszym e-sklepie oferujemy tylko produkty najwyższej jakości, z którymi mamy wieloletnie doświadczenie i mamy świetne opinie od naszych stałych klientów.

0

Od tak wielu lat jesteśmy
na rynku zdrowego odżywiania.

0

Towar w naszym e-sklepie.

Nie przegap akcji, nowości i promocji

Zapoznałem się z Twoją Polityką Prywatności, dotyczącą przetwarzania moich danych zgodnie z prawem.

Możesz zrezygnować w każdej chwili. Wysyłamy nasz newsletter najwyżej 1x 14 dni.

ok

Dodaj więcej przedmiotów

Przejdź do koszyka